Các tệp dữ liệu nhỏ thông qua việc sử dụng “Cookies” có thể được tải xuống máy tính cá nhân, laptop hay thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web lần đầu tiên. Điều này sẽ cho phép máy chủ thu thập thông tin từ trình duyệt của người dùng. Các thông tin chẳng hạn như mẫu hình duyệt web, giới thiệu và sở thích của người dùng sẽ được sử dụng để cho phép điều hướng dễ dàng hơn giữa các trang và cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng nói chung.

Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Cookies từ chúng tôi và bạn có lựa chọn chấp nhận, từ chối hoặc xóa các Cookies hiện tại bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, chọn từ chối có thể làm cho trải nghiệm duyệt web chậm hơn trên trang web của chúng tôi.

Có thể có Cookies từ các bên thứ ba (“Cookies Bên Thứ Ba”) mà chúng tôi đã hợp đồng với họ để cung cấp các dịch vụ nhất định trên trang web này. Cũng có thể có Cookies Bên Thứ Ba từ các miền hoặc trang web mà các liên kết của họ có thể được chèn vào hoặc tham chiếu đến trên trang web của chúng tôi. Công ty không có quyền kiểm soát đối với các Cookies Bên Thứ Ba này. Bạn có thể chọn cho phép hoặc từ chối chèn Cookies Bên Thứ Ba.